من عزادارم

لباسهایش را اماده میکنم.صدایش میکنم. دخترک: مامانی میخوایم بریم خونه اقاجون؟اره؟براامام حوسین سینه بزنیم؟اره؟ من:اره مامانی. دخترک:مامانی بریم خونه اقاجون دیگه.من عزادارم.                        قربون ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 67 بازدید
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
2 پست
مرداد 91
3 پست
آذر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
2 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
4 پست
شهریور 88
4 پست