سه ساله مادر

پسرک دیگر بزرگ شده.

پسرک چه زیبا حرف میزند.

پسرک چه سریع میدود.

پسرک جه کنجکاو است.

پسرک خودش لباس میپوشد.

پسرک دیگر پوشک نمیپوشد.

پسرک چه جیغ هایی میزند.

پسرک دیگر تمام شب را میخوابد.

پسرک چه مهربان است.

پسرک خوردن را دوست دارد.

                                                   پسرک چه بزرگ شده.

                                   پسرک سه ساله شده.

/ 2 نظر / 93 بازدید
پرتو روشن ترین نور

قربون پسرک سه ساله برم من[قلب]

مهدیا

پسرک چه بزرگ شده! ---------- لطفا رمز پست قبلی؟