سوره های کودکانه

سوره کوثر را چند باری برایشان خواندم.بیشتر به نیت حفظ کردن سوره توسط پسرک.و

دخترک خیلی زود متوجه تشابه اسمی اش با این سوره شده و از ان موقع دیگر میگوید:

                          مامانی سوره من رو بخونم؟!!

البته بعد از چند ثانیه منصرف شده و پیشنهاد خواندن سوره اردک را به من میدهد.!!

                   بسم ا.. رحمان رحیم .یه اردکی بود تو یه جنگل زندگی میکردو.....

/ 2 نظر / 34 بازدید
محبوبه

[قهقهه] از دست این بچه ها!!!

روشن ترين نور

ووووووووووووووووي قربونش برم عزيزم.. نرجس جون از طرف من بچلون و ببوسش لطفا...